ŠTIPENDIJE

Štipendije so finančna nakazila, ki jih lahko prejme dijak oz. študent. V Republiki Sloveniji poznamo 6 primarnih štipendij, in sicer: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kadrovske štipendije in štipendije AD futura, kot tudi štipendije tujih institucij, občin, državnih organov, štipendije nepridobitnih organizacij, štipendije nevladnih organizacij itd. O štipendijah skozi oči davčne obravnave si lahko več preberete tu.

Štipendijo lahko po Zakonu o štipendiranju pridobijo vsi posamezniki, ki so se pred 22. letom prvič vpisali v program nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije v Sloveniji ali tujini. Za pridobitev štipendije pa posamezniki ne smejo biti v delovnem razmerju ali opravljati samostojne registrirane dejavnosti, ne smejo biti zabeleženi kot brezposelna oseba, ne smejo biti poslovodne osebe gospodarskih družb oz. direktorji zasebnih zavodov. Poleg tega mora vsak posameznik za pridobitev določene štipendije dosegati njene specifične pogoje.

Ali lahko prejemam več štipendij hkrati?

Posamezniki so opravičeni do ene štipendije, razen če prejemajo kadrovsko štipendijo, ki je kompatibilna z vsemi štipendijami (razen s štipendijo za deficitarne poklice), štipendijo za deficitarne poklice, ki je prav tako kompatibilna z vsemi štipendijami (razen s kadrovsko štipendijo) in štipendijo Ad futura, ki se lahko dodeli sočasno z vsemi štipendijami, saj je namenjena študijskim obiskom oz. tekmovanjem iz znanja ali raziskovanja. Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. Vseeno pa lahko posameznik prejme dodatek k štipendiji. Dodatek lahko posameznik prejme glede na visok učni uspeh, bivanje oz. za status s posebnimi potrebami.

 • Državne štipendije so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkejših družin, dodelujejo pa jim jih centri za socialno delo na delujoči enoti.

  Posameznikom se državna štipendija odobri za obdobje enega leta, v kolikor pa v naslednjem študijskem letu zopet dosega merila, pa se jo obnovi še za eno leto (in tako dalje). Državna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome le v primeru štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem študijskem, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do prejemanja državne štipendije v času podaljšanega absolventskega staža, če v času absolventskega staža ni prejemal državne štipendije ali kakšne druge štipendije (upravičenost za dobo 12 mesecev). Do izteka absolventskega staža oz. do izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja (zaključno delo).

  V kolikor je pri posamezniku štipendija odobrena, mu ta pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Smiselno je vložiti vlogo že septembra, tako da posamezniki prejmejo štipendijo že oktobra in se s tem izognejo morebitnim finančnim težavam. V kolikor se študent oz. dijak odpravlja na študij v tujino, se le-temu lahko izplača štipendija za obdobje 12. mesecev v enkratnem nakazilu.

  Več o državni štipendiji si lahko preberete tukaj.

 • Zoisove štipendije so štipendije, ki obenem nagrajujejo in spodbujajo doseganje visokega učnega uspeha, kot tudi doseganje izjemnih dosežkov. Za kvalificiranje za oddajo vloge za Zoisovo štipendijo mora posameznik doseči sledeče pogoje. V zaključnem razredu osnovne šole mora imeti povprečno oceno najmanj 4,70 – to velja za dijaka v prvem letniku, neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja. Velja za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ki je imel v predhodnem šolskem letu, glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije, v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10. Vlogo za Zoisovo štipendijo lahko odda tudi tisti, ki je zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – to velja za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja. Prav tako velja tudi za tistega, ki je imel, v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju, povprečno oceno najmanj 8,5 ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje. Prav tako pa lahko za Zoisovo štipendijo zaprosi tisti, ki je dosegel izjemne dosežke.

  Vseeno pa doseganje pogojev ne zagotavlja odobritev Zoisove štipendije, ker je število le-teh omejeno in se razdeli med prijavljene kandidate. Ob pridobitvi Zoisove štipendije lahko posameznik pridobi tudi posebne dodatke, in sicer dodatek za bivanje (80 €), v kolikor je posameznik prijavljen na stalnem bivališču vsaj 25 km od kraja izobraževanja. Poleg tega lahko posameznik prejme dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (50 €), ki pripada posameznikom, katerih invalidnost oz. telesna okvar je priznana, ali v kolikor je posamezniku odobren dodatek za nego otroka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije. Tako kot državna štipendija, se tudi Zoisova lahko izplača v enkratnem znesku, v kolikor se študent oz. dijak odpravlja na izobraževanje v tujino.

  Od študijskega leta 2014/15 dalje obstajajo spremenjeni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije. Splošno o Zoisovi štipendiji pa si lahko preberete tukaj.

 • Kadrovske štipendije povezujejo študente in potencialne delodajalce, saj se z njimi zagotavlja visoko izurjen kader, prav tako tudi zagotavljajo prvo zaposlitev za iskalce dela. Prav zaradi tega različna podjetja razpisujejo štipendije, država pa nekatere tudi sofinancira.

  Kadrovske štipendije lahko iskalci najdejo na spletnih straneh sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih, objav delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v medijih itd.

  Posebnost kadrovskih štipendij je ta, da praviloma večina kadrovskih štipendij, poleg uspešnega nadaljevanja oz. zaključka izobraževanja, vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo. Dogovor ostaja med štipendistom in delodajalcem. Prav tako je posebnost kadrovske štipendije, da le-ta spada med obdavčljive dohodke.

  Več o kadrovskih štipendijah si lahko preberete tukaj.

 • Štipendije Ad Futura so namenjene za izobraževanje in študijske obiske v tujini ter za različna akademska tekmovanja v tujini. Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene študentom, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev višje izobrazbe. Dodelijo se lahko državljanom Republike Slovenije za študij v tujini oz. tujim državljanom za študij v Sloveniji. Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za različne oblike krajših ali daljših študijskih obiskov v tujini. In sicer se podelijo štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini, štipendije za udeležbo na mednarodnem poletnem institutu Benjamin Franklin in štipendije za mobilnost na področju programa Erasmus plus. Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.

  Več o štipendiji si lahko preberete tukaj.

 • Štipendije za deficitarne poklice so tiste štipendije, ki spodbujajo mlade k izobraževanju iz tistih poklicev, katerih delovne sile primanjkuje na trgu dela. Država želi s štipendijo zagotoviti ustrezen kader na trgu dela, spodbuditi želi vpis na področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, dati želi možnost zaposlovanja na področjih, kjer tradicionalno zaposlujejo tujci in spodbuditi želi strokovno izobraževanje.

  Štipendija za deficitarne poklice povprečno znaša 100 € mesečno, vsako leto pa se dodeli do 1000 tovrstnih štipendij mladim, ki dosegajo pogoje za pridobitev štipendije.