ŠTIPENDIJE

Štipendije so finančna nakazila, ki jih lahko prejme dijak oz. študent kot dopolnilni prejemek namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Na ta način se spodbuja izobraževanje, pospešuje gospodarska rast ter izboljšuje zaposljivost mladih. V Republiki Sloveniji poznamo 6 primarnih štipendij, in sicer: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, kadrovske štipendije in štipendije AD futura.

Upravičenci do štipendij in splošni pogoji za pridobitev

Štipendijo lahko po Zakonu o štipendiranju pridobijo vsi posamezniki, ki so se pred 22. letom prvič vpisali v program nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije v Sloveniji ali tujini.

Za pridobitev štipendije posameznik ne sme biti v delovnem razmerju ali opravljati samostojne registrirane dejavnosti, ne sme biti zabeleženi kot brezposelna oseba, ne sme biti poslovodna oseba gospodarskih družb oz. direktorji zasebnih zavodov. Poleg tega mora vsak posameznik za pridobitev določene štipendije (državne ali Zoisove) dosegati njene posebne pogoje.

Trajanje štipendijskega razmerja

Štipendije se dodeljujejo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. Zoisova štipendija, državna štipendija, in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se dodelijo za  višjo raven izobraževanja od že dosežene. Štipendije Ad futura, štipendije za deficitarne poklice in sofinancirane kadrovske štipendije pa se dodelijo za posamezen izobraževalni program. Prvič se ne more dodeliti štipendije vlagatelju, ki je ponovno vpisan v isti letnik, niti v času podaljšanega študentskega statusa ali dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Ali lahko prejemam več štipendij hkrati?

Študent je načeloma upravičen do ene štipendije, v določenih primerih pa lahko pridobi več vrst štipendij hkrati. Kadrovsko štipendijo se lahko dodeli hkrati s katerokoli štipendijo, razen s štipendijo za deficitarne poklice.  Štipendijo za deficitarne poklice je prav tako mogoče pridobivati skupaj z drugimi štipendijami, razen s kadrovsko. Štipendijo Ad futura se lahko dodeli sočasno z vsemi štipendijami, saj je namenjena študijskim obiskom oz. tekmovanjem iz znanja ali raziskovanja. Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. Vseeno pa lahko posameznik prejme dodatek k štipendiji. Dodatek lahko posameznik prejme glede na visok učni uspeh, bivanje oz. za status s posebnimi potrebami. Dodatek za učni uspeh se lahko dodeli le pri državni štipendiji.

 • Namen Fundacije Študentski tolar je dodelitev nepovratne denarne pomoči upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz poziva in na ta način prispevati z zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski. Finančna sredstva so pridobljena iz Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

  Upravičenci

  • Študentje s statusom študenta v letu 2020/2021 na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;
  • Tisti, ki pavzirajo (prvo leto so brez statusa študenta) in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju.

  Denarna pomoč se lahko dodeli tako slovenskim kot tujim državljanom, a morajo hkrati izpolnjevati določene pogoje: 

  • Imajo začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • Imajo odprt bančni račun (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se prijavijo
  • Niso vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študenti na izmenjavi oziroma študenti na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus…)

  Nezdružljivo je dodeljevanje denarne pomoči osebam, ki so v zadnjih 12 mesecih že prejele 2 denarni pomoči Študentskega tolarja ali skupno prejele 5 denarnih pomoči Študentskega tolarja.

  Za prijavo upravičenec potrebuje:

   • Pisna prošnja z opisom splošnega položaja prosilca in namen porabe pomoči
   • Izpolnjen obrazec za dodelitev denarne pomoči
   • Izpolnjena izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter nezaposlenosti
   • Fotokopija osebnega dokumenta (obe strani)
   • Trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski 2021, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili (so del obrazca)
   • Potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto 2020/21 ali potrdilo o pavziranju na tej članici
   • Dokazila bank/-e o vseh nakazilih/prejemkih za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge – na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje;
   • Izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge
   • Potrdilo ali fotokopijo potrdila iz gospodinjske evidence 
   • Fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2019
   • Fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2019 za vse člane gospodinjstva, ki so starejši od 16 let
   • Izpolnjen obrazec o priloženi dokumentaciji (priložen razpisni dokumentaciji)

  Rok za oddajo  vloge je do vključno 20. aprila 2021 oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu.

  Več informacij, ki se tičejo sprememb oz. novosti na področju štipendiranja v času koronavirusa, si lahko preberete tukaj.

 • Državne štipendije so namenjene kritju stroškov šolanja dijakom in študentom iz socialno šibkejših družin, dodelujejo pa jim jih centri za socialno delo tako za študij v Sloveniji kot tudi v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in ustanovi.

  Upravičenci do državne štipendije

  Upravičenci so dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • državljanstvo Republike Slovenije, drug ustrezen status iz 12. člena Zakona o štipendiranju ali oseba s priznano mednarodno zaščito,
  • pred dopolnjenim 22. letom so prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. bolonjske stopnje,
  • niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • povprečni dohodek na osebo v družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 680,56 evrov mesečno

  Oddaja vloge

  Vlogo se lahko odda kadarkoli v času študijskega/šolskega leta. Upravičencem pripada štipendija od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Prvo vlogo se ved no odda na pristojni center za socialno delo.

  Rok za oddajo vloge

  Priporočeno je, da študenti vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo že v septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Nadaljnje prejemanje štipendije je avtomatično, saj ni potrebno oddajati vloge. V primeru uveljavljanja dodatka za bivanje ali uspeh, je potrebno predložiti dokazila pristojnemu centru za socialno delo.

  Če štipendist prehaja iz I. stopnje na II. stopnjo ali v primeru prehoda PTI – poklicno tehniško izobraževanje (3+2), je potrebno vlogo oddati na novo, saj ne gre za nadaljnje prejemanje državne štipendije, temveč za novo vlogo.

  Dodatki

  Državni štipendiji se lahko dodelijo tudi dodatek za bivanje, dodatek za uspeh ali dodatek za štipendiste.

  Izplačevanje štipendije

  Štipendija se izplačuje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, in sicer na transakcijski račun štipendista, odprtega v Republiki Sloveniji. V zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja se za meseca julij in avgust štipendija ne izplačuje. Štipendistu štipendija miruje v primeru, da ne napreduje v višji letnik. To pomeni, da se mu ne izplačuje. Če po letu mirovanja ne napreduje v višji letnik, se izda odločba, na podlagi katere mora dolg poravnati v roku 30. dni od dneva, ko je prejel odločbo. Dana mu je tudi možnost obročnega odplačevanja.

  Več o državni štipendiji si lahko preberete tukaj.

 • Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Dodeli se jih za doseganje izjemnih dosežkov na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

  Upravičenci

  Dijak ali študent lahko pridobi Zoisovo štipendijo, ko doseže vsaj en izjemen dosežek, izpolnjuje splošne pogoje štipendiranja in izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

  V zaključnem razredu osnovne šole mora imeti povprečno oceno najmanj 4,70 – to velja za dijaka v prvem letniku, neposredno po prehodu iz osnovne šole na višjo raven izobraževanja. Velja za dijaka od vključno drugega letnika dalje, ki je imel v predhodnem šolskem letu, glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije, v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,10. Vlogo za Zoisovo štipendijo lahko odda tudi tisti, ki je zlati maturant ali je imel v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – to velja za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja. Prav tako velja tudi za tistega, ki je imel, v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju, povprečno oceno najmanj 8,5 ali je bil v  višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščen  med najboljših 5 % v svoji generaciji – za študente od drugega letnika dalje. Prav tako pa lahko za Zoisovo štipendijo zaprosi tisti, ki je dosegel izjemne dosežke.

  Samo izpolnjevanje pogojev Zoisove štipendije še ne pomeni pridobitve. Število mest je omejeno, zato se v primeru, ko je prosilcev več, kot je razpoložljivih mest, opravi rangiranje.

  Dodatki

  Zoisova štipendija lahko vsebuje 2 dodatka, in sicer dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Prvi znaša 81,92 €, a je potrebno paziti, da posameznik začasno bivališče prijavi najkasneje do 1. oktobra, drugi pa 51,20 €.

  Višina štipendije je za študenta, ki se izobražuje doma 143,36€ na mesec, za študenta, ki se izobražuje v tujini pa 286,72 €. Dijaki prejemajo mesečno 122,88 €, če se šolajo doma, v tujini pa 245,76 € mesečno.

  Pridobitev štipendije

  Vlogo lahko vložijo lahko vsi tisti, ki prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so že prejemali Zoisovo štipendijo in tisti, ki se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa predhodno niso prejemali Zoisove štipendije ali pa jim ni mirovala.

  Za nadaljnjo prejemanje štipendije mora vsak posameznik sam poskrbeti tako, da pravočasno vloži vlogo za nadaljevanje prejemanja. Štipendist prejema Zoisovo štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti raveni izobraževanja.

  Roki

  Vloga se odda na štipenditor, ki je v tem primeru Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenija. Rok za študente je v ponedeljek, 7. 10. 2020.

  Več o Zoisovi štipendiji si lahko preberete tukaj.

 • Kadrovske štipendije povezujejo študente in potencialne delodajalce, saj se z njimi zagotavlja visoko izurjen kader, prav tako tudi zagotavljajo prvo zaposlitev za iskalce dela. Prav zaradi tega različna podjetja razpisujejo štipendije, država pa nekatere tudi sofinancira.

  Kadrovske štipendije lahko iskalci najdejo na spletnih straneh sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto:

  • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih,
  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v medijih itd.

  Posebnost kadrovskih štipendij je ta, da praviloma večina kadrovskih štipendij, poleg uspešnega nadaljevanja oz. zaključka izobraževanja, vključuje tudi obveznost zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Ta obveznost je praviloma tudi terminsko opredeljena, največkrat se mora kadrovski štipendist pri štipenditorju zaposliti za najmanj toliko časa, kolikor je prejemal kadrovsko štipendijo. Poleg tega štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju  Prav tako je posebnost kadrovske štipendije, da le-ta spada med obdavčljive dohodke.

  Z novelo Zakona o štipendiranju je podaljšan rok za zaposlitev štipendista po koncu izobraževalnega programa iz 1 na 2 meseca. Prav tako ima štipendist možnost nadaljnjega izobraževanja  na 2. bolonjski stopnji ali možnost prehoda iz srednje poklicne na srednje tehniško izobraževanje, a le ko se s tem strinjata tako delodajalec kot štipendist.

  Več o kadrovskih štipendijah si lahko preberete tukaj.

 • Štipendije za deficitarne poklice so tiste štipendije, ki spodbujajo mlade k izobraževanju iz tistih poklicev, katerih delovne sile primanjkuje na trgu dela. Država želi s štipendijo zagotoviti ustrezen kader na trgu dela, spodbuditi želi vpis na področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, dati želi možnost zaposlovanja na področjih, kjer tradicionalno zaposlujejo tujci in spodbuditi želi strokovno izobraževanje.

  Štipendija za deficitarne poklice znaša 102,40 € mesečno, s tem da je vsako leto podeljenih do 1000 štipendij.

 • Štipendije Ad Futura so namenjene za izobraževanje in študijske obiske v tujini ter za različna akademska tekmovanja v tujini. Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene študentom, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev višje izobrazbe. Dodelijo se lahko državljanom Republike Slovenije za študij v tujini oz. tujim državljanom za študij v Sloveniji. Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za različne oblike krajših ali daljših študijskih obiskov v tujini. In sicer se podelijo štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini, štipendije za udeležbo na mednarodnem poletnem institutu Benjamin Franklin in štipendije za mobilnost na področju programa Erasmus plus. Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini.

 • Štipendije za Slovence v zamejstvu in po sveti so namenjene pripadnikom slovenske narodne manjšine v sosednjih državah in potomcev slovenskih izseljencev za študij na višje- ali visokošolskem izobraževanju na 1. ali 2. stopnji v Republiki Sloveniji. S tem naj bi se spodbudilo povezovanje mladih v zamejstvu in po s svetu z matično domovino.

  Višina štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša 204,80 €. K temu se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje.