NASTANITVE

Dijaki in študentje se poleg odločitve, na katero srednjo šolo oz. fakulteto se vpisati, vsakoletno srečujejo tudi z vprašanjem, kje bodo med šolskim oz. študijskim letom bivali. Na tovrstno odločitev vpliva več faktorjev, kot so finančna sposobnost dijaka oz. študenta, oddaljenost od doma, oddaljenost od mesta študija itn. Prav zaradi tega pa je pomembno, da imajo mladi več različnih možnosti nastanitve, saj tako lahko izbirajo med zasebnimi, državnimi, skupinskimi, individualnimi nastanitvami in še veliko več. V spodnjih zavihkih so na kratko povzete informacije o dijaških in študentskih domovih ter subvencijah za bivanje. V kolikor pa vas zanima bivanje pri zasebnih ponudnikih, pa vas na Facebook-u, kot tudi na različnih nepremičninskih straneh, čaka velika ponudba, ki bo nedvomno zadovoljila vse vaše potrebe.

 • Na območju Upravne enote Radovljica deluje dijaški dom v sklopu Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Dijaški dom Bled se nahaja na Prešernovi cesti 10 (4260 Bled), letno sprejme 44 dijakov in dijakinj srednjih šol, kot tudi študente višjih strokovnih šol. Dijaški dom poleg organiziranih vzgojiteljskih skupin, obveznih učnih ur, sodelovanja s šolo in starši ponuja tudi raznovrstne prostočasne dejavnosti za svoje stanovalce (organizirana rekreacija v šolski telovadnici, sodelovanje v likovni delavnici, branje, ogled filmov, družabne igre, pikado, namizni nogomet, namizni tenis, obisk knjižnice, delo na računalniku, športne aktivnosti in rekreacija izven dijaškega doma, sprehodi v naravo itn.).

  Prijave v Dijaški dom Bled za prihajajoče dijaško oz. študijsko leto predvidoma potekajo v začetku aprila.

  Povezavo do prijavnice za sprejem v dijaški dom in vlogo za subvencionirano bivanje najdete na povezavi.

  Več o Dijaškem domu Bled in možnostih nastanitve si lahko preberete tukaj.

 • Študentje si lahko poiščejo nastanitev v študentskem domu. Bivanje v študentskem domu je ena od oblik subvencioniranega bivanja. Poleg tega pod subvencionirano bivanje spada še bivanje v dijaških domovih in bivanje pri zasebniku s subvencijo. Študentski domovi so namenjeni študentom univerze, ki jo posameznik obiskuje. Tako lahko izbirajo med štirimi in sicer:

  • Univerza v Ljubljani
  • Univerza v Mariboru
  • Univerza na Primorskem
  • Univerza v Novi Gorici

  Na posamezno stran univerz se lahko posamezniki tudi obrnejo z vprašanji o subvencijah, rokih za oddajo prošenj, prostosti domov itd.

  Vsakoletno morajo študentje vnovič podati prošnjo za bivanje v študentskem domu. Posamezniki lahko vložijo tudi prošnjo za podaljšanje bivanja. To prošnjo vložijo tisti, ki so v preteklem letu že sklenili nastanitveno pogodbo in se niso izselili oz. te pogodbe niso prekinili. V kolikor pa v prejšnjem letu posameznik ni bival v javnih ali zasebnih študentskih domovih (zasebnikih s subvencijo), pa mora le-ta vložiti prošnjo za sprejem. Povezava do razpisa za sprejem oz. podaljšanje bivanja študenta visokošolskega študija v študentskih domovih ali pri zasebnikih je dostopna na povezavi.

  Za novo študijsko leto se razpis objavi do 1. junija.

  Do subvencij za bivanje so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo. Pridobivanje subvencije za bivanje uredite vsako leto znova s predložitvijo zahtevanih dokazil. Izpolnjevanje pogojev in meril za subvencioniranje bivanja študentov ugotavljajo pisarne študentskih domov. Več si lahko preberete tukaj.

  Višina subvencije v študijskem letu 2020/2021 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32,00 EUR.

  Prošnjo za bivanje lahko oddajo študenti, ki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  • niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  • stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  • niso izključeni iz študentskega doma.

  V kolikor posameznik ne odda vloge v predvidenem obdobju, lahko odda vlogo tekom leta, vendar je prošnja za bivanje v študentskem domu odobrena le, v kolikor oseba predloži ustrezna dokazila pristojnih organov (Center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80 % telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oz. skrbniki, brez staršev oz. skrbnikov). Če študent prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja ne odda, se je primoran izseliti iz študentskega doma. Študentski domovi lahko objavijo ponovni razpis za subvencijo tudi med letom, na katerega se lahko prijavijo vsi zamudniki. Poleg posameznih strani študentskih domov univerz, ki nudijo informacije o specifičnem sistemu študentskih domov za posamezno univerzo, si lahko informacije o nastanitvi v študentskih domovih mladi najdejo tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanj, znanost in šport.

  Za subvencionirano bivanje lahko zaprosijo tudi študentje v absolventskem stažu, v kolikor obdržijo status študenta. Več o subvencijah, pogojih, višini, vlogi itd. si lahko preberete v Pravilniku o subvencioniranem bivanju študentov.

  Vlada RS je 23. oktobra 2020 zaradi resne epidemiološke slike v državi sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. S tem odlokom, ki je stopil v veljavo 26. oktobra 2020 in traja do preklica, se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v študentskih domovih po Sloveniji, zato so vsi stanovalci primorani zapustiti domove. Izjema velja za:

  • študente, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu,
  • študentske družine, ter
  • tuje študente in gostujoče profesorje, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.
 • Subvencije za bivanje pri zasebnikih znašajo 32,00 €, pri čemer se mora zasebnik prijaviti na razpis, ki je, po navadi, objavljen vsako leto junija. Za študente pa je potrebna prijava na razpis za subvencionirano bivanje, ki je običajno sredi avgusta.

  Za študente obstaja razpis za subvencionirano bivanje. Rok za prijavo na razpis je običajno sredi avgusta. Oktobra se pričnejo podpisovati pogodbe za subvencionirano bivanje. Podpis pogodbe se zgodi med študentom in zasebnikom v prostorih študentskih domov. S tem najemnik pridobi pravico uporabe stanovanja, izvajanja posesti nad stanovanjem, opravljanja neodložljivih popravil, zahtevek po vrnitvi previsoko zaračunane najemnine in zahtevati sorazmerno znižanje najemnine skozi čas, ko stanovanje ni bilo v stanju za uporabo. Dolžnost najemnika pa je, da v roku 3 dni od naselitve prijavi začasno bivališče. Prijava je brezplačna, opravi pa se na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu Republike Slovenije. Poleg tega lahko posameznik prijavo opravi preko portala e-uprava z digitalnim potrdilom. Za prijavo začasnega bivališča posameznik potrebuje osebni dokument in dokazilo o pravici bivanja na naslovu, ki ga želi prijaviti kot začasno bivališče. Po odobreni prijavi je le-to potrebno letno obnavljati.

  Rok za oddajo prošnje za študijsko leto 2020/2021 je 17. avgust 2020.

 • Tako dijaki kot tudi študentje lahko najdejo bivališče s pomočjo spletnih strani za iskanje stanovanjskih kapacitet, kot so študentske sobe ali stanovanja:

  Poleg tega pa so organizacije slovenskih univerz pripravile posredovalnice, kjer si mladi lahko najdejo stanovanje oz. sobo.

 • Dijaški domovi zagotavljajo bivanjske in učne pogoje ter vzgojo dijakom, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja.

  V dijaške domove se lahko vpišejo dijaki, vajenci ali študenti višjih strokovnih šol, na prosta mesta pa tudi študenti visokošolskih zavodov. Ministrstvo za izobraževanje vsako leto objavi razpis za sprejem dijakov v dijaške domove, kjer je navedeno število razpoložljivih mest v posameznih domovih po Sloveniji. Dijaški domovi organizirajo tudi informativne dneve, ki so običajno v sredini februarja.

  Starši dijakov za prehrano in bivanje v dijaških domovih plačujejo mesečno oskrbnino. Subvencijo oskrbnine lahko uveljavljajo družine z več dijaki, ki istočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, pri čemer subvencija pripada za drugega in naslednje dijake.

  Seznam dijaških domov najdete na naslednji povezavi.

  Več o vpisu v dijaški dom najdete tukaj.

  Poleg dijaških domov pri srednjih šolah, poznamo še samostojne in zasebne dijaške domove. 

  V primeru nastanitve maturantov in ostalih dijakov v dijaške domove v času, ko še veljajo izredni ukrepi za preprečitev okužbe s koronavirusom, veljajo v domu posebna pravila, ki zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se izvajajo tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom, kot jih določa in svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje in ukrepi, ki jih je sprejela vlada. 

  Dijaki morajo pred prihodom v dom s podpisom potrditi, da so s pravili seznanjeni in se zavežejo, da jih bodo dosledno spoštovali in izvajali. V kolikor želijo bivati v dijaškem domu, morajo s podpisano izjavo o zdravstvenem stanju zagotavljati, da niso zboleli za boleznijo COVID-19.

  Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje drugih, se izreče alternativni vzgojni ukrep: začasna prepoved bivanja v domu.